מומחה לפרסום מחכה לך: 072-334-1000

מסלולי פרסום מיוחדים לעורכי דין!

מסלולי פרסום מיוחדים לעורכי דין!

כללי האתיקה המעודכנים לפרסום של לשכת עורכי הדין

בעידן המודרני התחרות בין בעלי עסקים ובפרט בין עורכי דין, גדולה. כדי להצליח להגיע לקהלי יעד רלוונטיים המבקשים את שירותיך, יש צורך בפרסום וזו עובדה. עורכי דין חדשים וותיקים שהבינו את כוחן הגדול של הרשתות החברתיות וכמו כן, את הפוטנציאל האדיר הטמון בפרסום כתבות תדמית ותוכן שיווקי ברחבי אינטרנט, פונים לחברות פרסום כאלו ואחרות במטרה לפרסם את שירותיהם, לזכות בחשיפה ולהשיג כמה שיותר לידים חדשים ולקוחות פוטנציאליים בכל יום.

הבעיה היא שחלק מעורכי הדין שוכחים פרט "קטן" ומאוד חשוב. מדובר בכללי האתיקה לפרסום של לשכת עורכי הדין, שמגדירים מה מותר ומה אסור לעורכי דין לעשות באינטרנט ובכלל, כללים שאם לא תפעל לפיהם תסתכן פעמיים. הסכנה הכפולה כרוכה בסכנה לתדמית העסקית שלך בשל פרסומים שקריים ו/או לא מותאמים והולמים ולא די בכך, אלא גם בעבירה משפטית. לכן, כדי שתצליח לפרסם את עצמך בצורה אפקטיבית ובמקביל, חוקית, כדאי מאוד שתקרא את הכתבה הבאה.

בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) (תיקון), התשע"ח-2018, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 55 ו-109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 ובאישור שרת המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הודיעה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין על שינויים ותוספות לכללי האתיקה לפרסום עורכי דין ולהלן העדכונים.

הוספת סעיף 2א 1. שקובע כי עורך דין לא יפרסם פרסומת אף אם היא עומדת בתנאים שנקבעו בכללים אלו, אם יש בה כדי להטעות את הציבור או לפגוע בו, או שהיא פוגעת בכבוד המקצוע.

במקום סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא: "עורך דין רשאי ליתן ללקוחותיו על פי פנייתם ולאחרים הפונים אליו, מידע אודות משרדו, ניסיונו והתיקים שבהם היה מעורב. המידע יימסר באופן שאין בו כדי ליצור רושם מטעה אודות עורך הדין".

לפי סעיף 3א עורך דין חייב לשמור על פרסום לתקופה של שלוש שנים מיום הפסקת הפרסומת או שליחת המידעון או עותק שלהם, לרבות רישום של מקומות הפרסום ומועדיו וכן רישום של מועדי שליחת המידעון וימציאם ללשכה לפי דרישה.

האמצעים שבהם מותר לפרסם

החלפת סעיף 3 והוספת סעיף 3א 2. במקום סעיף 3 לכללים העיקריים, הקובעים כי פרסומת מותרת באמצעים המפורטים להלן:

1. בעיתונות כתובה, במגזינים וכתבי עת שאין בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע וככל הניתן, הפרסומת לא תהיה בסמיכות לפרסומים אחרים שיש בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע.
2. במדריכי טלפון.
3. בספרי מען.
4. במדריכים מקצועיים מסווגים.
5. באתרי אינטרנט, ברשתות חברתיות ובישומונים ייעודיים לעורכי דין, למעט -

6. בנייר המכתבים המשרדי שלו ובכל מסמך אחר היוצא ממשרדו.
7. בשלט משרדו ובלבד ששלט כאמור יהיה על קיר הכניסה למשרד או בכניסה לבניין המשרד ושגודלו וצורתו יהיו סבירים.

הפרטים שמותר לכלול בפרסומת

1. שם עורך הדין.
2. דבר היותו עורך דין.
3. אם הוא נוטריון - דבר היותו נוטריון.
4. תאריו האקדמיים או הכשרתו כמגשר.
5. תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו.
6. כשירותו לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל.
7. פירוט עורכי הדין העובדים בפועל עמו במשרדו.
8. כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשרות עם המשרד וכל שינוי בהם לרבות כתובת אלקטרונית של המשרד וכתובת אתר האינטרנט, אם קיים אתר.
9. שמות שותפים ועורכי דין שכירים שפרשו לגמלאות ושמות שותפים ועורכי דין שכירים שנפטרו ובלבד שלצד שמותיהם יופיע ציון שנות פעילותם באותו משרד.
10. תחומי עיסוקו של עורך הדין ושל משרדו.
11. שעות קבלת קהל.
12. השפות אותן דובר עורך הדין.
13. מועד הסמכתו לעורך דין.
14. מלל חופשי שעניינו הצעת שירות משפטי על ידי עורך הדין, שאינו כולל כל התייחסות לשכר הטרחה.
15. ספרים, מאמרים ועבודות מחקר בתחום המשפטי שחיבר עורך הדין.
16. משרות הוראה שבהן משמש עורך הדין.
17. תפקידים וחברות בלשכת עורכי הדין או בארגונים משפטיים בארץ או בחוץ לארץ.
18. כל תפקיד שממלא עורך הדין או מילא בעבר, לרבות משרה ציבורית, שירות צבאי ובשירות המדינה בתחום המשפטי ולמעט תפקיד שהוא ממלא על פי דין, כל עוד הוא מכהן בו והוא תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי או חברות בוועדות בחירה לתפקידים שיפוטיים או מעין שיפוטיים.
19. פרטים נוספים המותרים לפי סעיפים קטנים (ג עד יב).

כאמור בסעיף קטן א 1 עד 3, רשאי עורך דין לפרסם מודעת פרסומת אחת באותו גיליון, אשר לא תעלה על רבע עמוד. עורך דין רשאי לפרסם סרטונים, לרבות ראיונות וסרטוני תדמית, תמונות ואיורים גרפיים ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

1. יש להם קשר לשירות המקצועי שאותו מבקש עורך הדין להציע.
2. אין בהם כדי ליצור רושם מטעה.
3. אין בהם כדי לגרום, במישרין או בעקיפין, לזלזול בעורך דין אחר.
4. אין בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע.

עורך דין רשאי לפרסם תמונות שבהן הוא מופיע עם לקוחותיו וכן של עובדי משרדו אם אלו הצהירו בכתב כי הבינו שהם חופשיים לסרב לכך וכי מתן שירותיו של עורך הדין לא הותנה בפרסום שמם וכל עוד ההסכמה תקפה. הסכמת הלקוח או עובד המשרד תבטא את הבנתו לפרטי הפרסום ובכלל זאת היכן תתפרסם התמונה ולמשך כמה זמן.

פרסומת של עורך דין באינטרנט

פרסום הישגים משפטיים - כן או לא?

כהבהרה להחלטה על איסור פרסום תוצאות של הליך משפטי, פרסמה וועדת האתיקה הארצית של הלשכה בספטמבר האחרון (2019) החלטה נוספת לגבי שאלת פרסום תוצאות הליך משפטי של עורכי דין. ועדת האתיקה קבעה שפרסומת של עורך דין יכולה וצריכה לשקף את כישוריו המקצועיים, את הניסיון שצבר וכן תיקים שבהם הוא הצליח להביא את הלקוח לכדי תוצאה חיובית ומשמעותית.

הפרסומת יכולה לכלול את נסיבות התיקים, את הטיעונים המשפטיים שהוצגו בבית המשפט, את ההלכות המשפטיות והתקדימים שנקבעו בתיקים של אותו עורך דין ובמידת הצורך, מותר גם לציין את תוצאות פסק הדין - זיכוי, קבלת התביעה, הסדר או פשרה וכיוצא בזה.

מה שאסור לפרסם, הוא פרסומת שכל עניינה בסכום הזכייה או העונש המקל שקיבל הלקוח וזאת ללא הסבר אינפורמטיבי ובעל ערך מוסף. פרסומת של עורך דין לא יכולה לכלול התחייבות על תוצאה, למשל זכייה, הקטנת חובות, מחיקת חובות, ניצחנו בהליך וכך הלאה. בנוסף, נקבע שפרסום סכומי הזכייה שהצליחו עורכי הדין להשיג עבור הלקוחות או התשלום שהם קיבלו, גם הם אסורים.

כמו כן, אסור לפרסם תמונות של המחאות שהלקוח קיבל, מכתבים מחברת הביטוח או מ"קרנית" שמעדכנים על סכום הפיצוי וזאת ללא תוכן מהותי הקשור בנסיבותיו של התיק. יתרה מכך, לא ניתן לפרסם הסדר תעבורתי או הסדר בהוצאה לפועל או חדלות פירעון.

בהחלטה נכתב "בכל הכבוד ל'הישגים' של עורכי הדין, פרסומת צריכה לכלול מידע ענייני, אמין ונכון, שמשקף נאמנה את המצב המשפטי וגם את ניסיונו של עורך הדין ולא מצג שאינו קשור באלו [...] מחיקת חובות הוא אינו מונח משפטי. השימוש במושג זה בפרסומות, כאילו זה הפתרון האופטימלי ודרך הפעולה בכל תיק, הוא שימוש מטעה שאף עלול לעודד אנשים לאי תשלום חובות. על עורך הדין לפעול במסירות ונאמנות ללקוח בכל תיק בהתאם לנסיבותיו, ועל כן השימוש בביטוי 'מחיקת חובות' או בביטוי 'הקטנת חובות' (להבדיל מ'הפטר', 'הסדר' וכו') - הוא אסור".

עוד נכתב: "פרסומת שכל תוכנה הוא סכום הזכייה של הלקוח או העונש המקל, מבלי שיהיה בה משום מידע מהותי, הנה פרסומת אסורה בניגוד לכלל 2א לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), שאינה מכבדת את כבוד המקצוע והנה בבחינת שידול של לקוחות לקבלת עבודה". כלומר, הפרסומת חייבת לתת מידע אמין וענייני ולשקף את הניסיון של עורך הדין וכמובן, את המצב המשפטי הנכון.

לסיכום, לפני שתצא לדרך ותתחיל לפרסם את עצמך באינטרנט ו/או באפיקים אחרים, אנו ממליצים לך לעקוב שוב אחר הכללים שהוזכרו בכתבה, זאת כדי לא לסכן את היושרה המקצועית שלך וכמובן, כדי ליהנות מפרסום משתלם, יעיל והכי חשוב, מפרסום שבאמת מביא תוצאות.

קריאה נוספת: המדריך להתנהלות נכונה של עורכי דין בפייסבוק!

קרא עודסגור
דרגו אותנו
| דירוגך () בוצע בהצלחה
דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)
5 stars - based on 1 reviews
פנה/י עכשיו אל המומחים לפרסום:
שם
טלפון
*מסלולי פרסום מיוחדים לעורכי דין!
*מסלולי פרסום מיוחדים לעורכי דין!

למה כל עורך דין חייב לפרסם באינטרנט?

WISEO הנה חברת הפרסום לעסקים הוותיקה בישראל לעורכי דין. בחברה צוות מומחים מיומן ומקצועי לפרסום ואנו מספקים שירותי פרסום למאות משרדי עורכי דין, שמקבלים בכל יום הרבה פניות של לקוחות חדשים.

אנחנו מציעים גם לך להשתמש בפלטפורמה הפרסומית הייחודית שפיתחנו, בהתאמה מדויקת לתקציב ולצרכים שלך ומבטיחים לכל עורך דין פרסום חכם וחשיפה ממוקדת לקהל יעד רלוונטי של גולשים, שצריכים ומחפשים את השירותים המשפטיים שעורך הדין מציע.

כידוע לכולנו, בישראל יש מעל 56,000 עורכי דין פעילים והמלחמה הקשה על כל לקוח צוברת תאוצה בכל יום שעובר. משרדי עורכי דין שמשכילים לנצל את יתרונות הפרסום באינטרנט מובילים, מגדילים את מעגל לקוחותיהם ומנצחים את המתחרים.

במסגרת קמפיין הפרסום אנו משתמשים במגוון כלים ושיטות שיווק מתקדמות, שמפנים את אור הזרקורים בדיוק למקום הנכון ומבטיחים גם לך בידול, ייחודיות והחזר יוצא דופן עבור ההשקעה. מוקד שירות הלקוחות שלנו זמין ונשמח להיפגש ולהציג את הדרכים שפרושות לפניך בדרך להצלחה!

למה כדאי לעורך דין לפרסם ברשת?
יתרונות הפרסום ברשת לעו"ד

מה יצא לך מהפרסום באינטרנט?

WISEO מתחייבים: ההשקעה בפרסום הפרקטיקה המשפטית שלך באינטרנט היא ההשקעה הכי משתלמת ומדידה, שכל עו"ד חייב לעצמו. תוכל לפרסם ולמתג את המשרד שלך במגוון כלים מקוונים ולבצע מעקב, בקרה וניתור בזמן אמת, מה שמבטיח החזר השקעה אופטימלי ותוצאות בטווח המיידי.

אנחנו יודעים להתאים לכל עורך דין את חבילת הפרסום האידיאלית עבורו, בהתאם לתקציב החודשי, לתחומי העיסוק המשפטיים שלך ולמיקום משרדך בארץ. כך נוכל להבטיח לך חשיפה אופטימלית בפני קהל ממוקד של לקוחות חדשים בכל יום שעובר.

הנתונים הסטטיסטיים מלמדים כי מעל 93% מעורכי הדין שבחרו לפרסם ב-WISEO מדווחים על צמיחה מהירה בקצב קליטת הלקוחות במשרדם וזאת בדיוק הסיבה שגם אתה חייב לקבל הצעה בהתאמה אישית לפרסום המשרד שלך באינטרנט.

פנה אלינו כבר עכשיו וקבל הצעה אטרקטיבית ותכנית מפורטת ומדויקת לפרסום המשרד שלך באינטרנט ללא כל התחייבות ותזכה ליהנות מהשקעה נכונה ובטוחה של הכסף שלך, מתשואות כלכליות גבוהות ומשגוג עסקי ארוך טווח.

התמחות בפתרונות בלעדיים והתחייבות לתוצאות. התמחות בפתרונות בלעדיים והתחייבות לתוצאות.

התוצאות מדברות בעד עצמן

בכל חודש מתבצעים מעל 250,000 חיפושים של גולשים שצריכים עורך דין

אנו מנהלים בהצלחה תקציבי פרסום של מאות עורכי דין במשך שנים ארוכות

מעל 91% מעורכי הדין שעובדים איתנו מחדשים את החוזה שנה אחר שנה

אנחנו יודעים לספק לעורכי דין לידים איכותיים ובלעדיים בהתחייבות חתומה

כל משרד עורכי דין שעובד איתנו מדווח על עלייה מיידית בכמות הלקוחות

פרסום חכם באינטרנט מבטיח לך תוצאות והחזר השקעה (ROI) אופטימלי

תוצאות הפרסום לעו"ד מדברות בעד עצמן
פנה/י לפגישה עם מומחה פרסום:
שם
טלפון
*מסלולי פרסום מיוחדים לעורכי דין!
*מסלולי פרסום מיוחדים לעורכי דין!

מבצע מיוחד!